Mechanical Seal For boiler feed pump

เม็คคานิเคิ้ล ซีล (Mechanical Seal)

เป็นอุปกรณ์ซีลกันรั่วชนิดหนึ่ง ซึ่งทำด้วยวัสดุหลายชนิด นำมาประกอบรวมกันเป็นชุด ใช้สำหรับสวมใส่บนแกนเพลา ตรงบริเวณห้องซีล (Stuffing Box) ของอุปกรณ์เพลาหมุนต่างๆ เพื่อป้องกันการรั่วซึมของของเหลวต่างๆ เช่น ปั๊มน้ำ (water pump) ปั๊มจุ่ม (submersible pump) ปั๊มหอยโข่ง (centrifugal pump) ปั๊มเคมี (chemical pump) ปั๊มของเหลวอื่นๆ เครื่องผสม (mixer) เครื่องกวน (agitator) โดยได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมมาเพื่อให้ใช้งานได้ตามข้อกำหนดของแต่ละรุ่น ดังนั้นผู้ใช้จึงควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดของ Mechanical Seals ชนิดต่างๆ ลักษณะการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์ที่จะใช้ Mechanical Seal ลักษณะและคุณสมบัติของของเหลวที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดถึงสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่อาจเกี่ยวข้อง

Mechanical Seal